Wettelijke vermeldingen en algemene verkoopvoorwaarden

 

Warzée NV

Tige de Buresse, 95
5360 Hamois (Belgïe)

Tel. +32 (0) 83 61 23 93
Fax. +32 (0) 83 61 29 14

BTW: BE-0472.681.592

IBAN: BE 19 7320 2734 0412
BIC: CREGBEBB

Algemene bepalingen

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting te Hamois. Indien ze niet schriftelijk betwist worden binnen de 8 dagen na ontvangst, worden ze beschouwd als definitief aanvaard.Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een wettelijke interest volgens het kaskrediettarief toegepast door de banken, vermeerderd met 3 %. De vervaldag voor de betaling houdt een ingebrekestelling in.

2. Ingevolge artikelen 1146 en volgende van het Burgerlijk Wetboek wordt elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag vermeerderd met een vaste schadeloosstelling van 15 % als schadevergoeding, met een minimum van 37,18 euro.

3. Bij betwisting of rechtsvordering tot betaling is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dinant of de Vrederechter van Ciney bevoegd, naargelang van het bedrag van het verzoek.

4. De hierboven beschreven goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de factuur.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door het akkoord dat ze geven bij het invoeren of meedelen van hun persoonsgegevens of bij het sluiten van een overeenkomst met Warzée NV, stemmen de klanten in met de verzameling en het gebruik van hun persoonsgegevens op de hieronder gedefinieerde manier.

Warzée NV verzamelt persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.). De persoonsgegevens die ons meegedeeld worden, kunnen door Warzée NV gebruikt worden voor doeleinden van bedrijfsmanagement en promotie van haar producten en diensten.

Recht van inzage: de klant heeft het recht om op gelijk welk ogenblik te vragen of zijn gegevens verzameld werden, hoe lang ze bewaard worden en met welk doel.

Recht op rectificatie: de klant heeft het recht om op gelijk welk ogenblik te vragen dat hem betreffende onjuiste of onvolledige gegevens gecorrigeerd of vervolledigd worden, en dit op eenvoudig verzoek.

Recht op beperking van de verwerking: de klant kan om een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens in ons computersysteem "gemarkeerd" moeten worden en dat ze gedurende een bepaalde termijn niet meer gebruikt mogen worden.

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): onder voorbehoud van de door de wet voorziene uitzonderingen heeft de klant het recht om te eisen dat zijn gegevens gewist worden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: de klant kan vragen dat zijn gegevens aan hem overgedragen worden in een "gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm".

Voor de uitoefening van de hierboven genoemde rechten kan de klant zijn verzoek richten tot Warzée NV, via het volgende adres: secretariat@warzee-sa.com.

Recht van bezwaar: de klant beschikt over een recht van bezwaar bij de Gegevenbeschermingsautoriteit, om de naleving van de betreffende wetgeving te garanderen.


Specifieke vermeldingen

De eigenaar van deze website

De eigenaar van deze website kan gekend worden en er kan met hem contact opgenomen worden via de contactpagina op deze website. Dankzij deze website wenst de eigenaar de publieke toegang tot de informatie over zijn initiatieven en activiteiten te verbeteren. De informatie behoort actueel en correct te zijn. Indien er onjuistheden worden gemeld, zullen wij de noodzakelijke verbeteringen uitvoeren. De eigenaar of de dienstverlener kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de op de website vermelde informatie.

Niet-aansprakelijkheid

Deze informatie is enkel algemeen en richt zich niet op een bijzondere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon; ze is niet noodzakelijk diepgaand, volledig, juist of actueel; ze verwijst soms naar andere websites waarover de eigenaar geen enkele controle heeft en waarvoor de eigenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld; ze vormt geen professioneel advies (voor specifiek advies kunt u altijd terecht bij een behoorlijk gekwalificeerde deskundige).

De eigenaar tracht onderbrekingen als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk te verhinderen. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde gegevens en informatie op de website niet opgesteld of gestructureerd zijn in bestanden of formaten die vrij zijn van fouten. De eigenaar kan dus niet garanderen dat de service niet onderbroken of op een andere manier door dergelijke problemen getroffen wordt. De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dit type problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website of van elke andere externe website waarnaar hij verwijst.

Deze bepaling van niet-aansprakelijkheid is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de eigenaar te beperken, wat in strijd zou zijn met de eisen van de toepasselijke nationale wetgeving, noch om zijn aansprakelijkheid te verwerpen in de gevallen waarin dat onmogelijk is krachtens deze wetgeving.

Verklaring betreffende het auteursrecht

Reproductie is niet toegestaan, zelfs niet met bronvermelding, behalve indien anders vermeld door de eigenaar. Reproductie of gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) is niet toegestaan.

De dienstverlener en zijn activiteiten

Webdigitales bvba is gespecialiseerd in het ontwerpen van websites, Google referencering, audit inzake referencering, onlinereclamecampagnes en opleidingen inzake e-marketing.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op de browser van uw computer of mobiel apparaat, op het ogenblik dat u de website bezoekt. Deze cookie heeft een unieke code waardoor uw browser wordt herkend op het ogenblik van uw bezoek op de website ("tijdelijke cookie") of bij herhaalde bezoeken ("permanente cookie"). De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door de partners met wie de website samenwerkt. De server van een website kan enkel die cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. De cookies worden op uw computer bewaard in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies verzekeren meestal een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen zij de bezoeker te navigeren tussen de verschillende rubrieken van de website. Cookies kunnen tevens gebruikt worden om de inhoud van een website of de op de website aanwezige publiciteit relevanter te maken voor de bezoeker, en de website aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren en behoeften van de bezoeker.

Gebruik van cookies

Noodzakelijke / functionele cookies - Deze cookies zijn noodzakelijk om onze websites te kunnen bezoeken en sommige delen te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe tussen de verschillende rubrieken van de website te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te bezoeken en de inhoud van uw winkelmandje bij te werken. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige rubrieken van de website niet werken zoals het hoort, of zelfs helemaal niet.

Commerciële / Prestatiecookies – Deze website bevat Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe de website door de bezoekers wordt gebruikt, met tot doel de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Hiervoor gebruikt de website onder andere cookies van Google Analytics. In geval van gebruik van deze cookies hangt de wijze waarop informatie wordt verzameld af van de werking van de publiciteitsregie.